සිංහල දීපයේ මේ “සිංහ හඩ “කියවත් වා !

1

 • හොඳ  නොහොඳ දැනෙන් ටත්!
 • බිය ගුළුව නොඉන් ටත්!
 • වීරයන් මෙන් නැගෙන් ටත්!
 • විපතෙදි නො තැවෙන්  ටත්!
 • සම්පතින් මත් නොවෙන්  ටත්!
 • විජයසිරි  සිඹින්  ටත්!
 • හෙළ මං තැනෙන් ටත් !
 • නිදහස හිමි වෙන්ටත්!
 • ජාති ආලේ වැඩෙන්ටත්!
 • හෙළ සමඟිය ලියලන් ටත්!
 • ඒ මඟින් ලක් මව   වැඩෙන්ටත්  !
 • කැමති අය සිටිත් නම්!
 • සිංහල  දීපයේ මේ  “සිංහ හඩ “කියවත් වා!
 • ආයුබෝ කියත් වා!
Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )